επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου

Επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά

Η επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου της Δράσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2 ξεκίνησε από 28 Ιουλίου 2022. Μπορείτε να αγοράσετε τώρα το ποδήλατο της επιλογής σας και να ξεκινήσετε την διαδικασία επιδότησης όταν βρείτε χρόνο. Θα επιδοτηθούν όλες οι αγορές από 31 Δεκεμβρίου 2021 και έπειτα.

Με την πρωτοβουλία «Κινούμαι Ηλεκτρικά» επιδοτείται η αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων με 40% της αξίας τους πρό ΦΠΑ και ανώτατο όριο επιδότησης τα 800 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι δεν θα επιδοτιθούν τα κίτ μετατροπής και τα ηλεκτρικά ποδήλατα από μετατροπή.

Παράδειγμα υπολογισμού της επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου για αξία 1500€ όπου η τιμή προ ΦΠΑ είναι 1210€ και το ΦΠΑ 290€.
Η επιδότηση υπολογίζεται ως 40% των 1210€ δηλαδή είναι 1210 * 40% = 484 € και το συνολικό κόστος του ποδηλάτου είναι (1210 – 484) + 290 = 1016 €.
Για ένα ποδήλατο που στοιχίζει 3.000€ ( 2420€ + 580€ ΦΠΑ) η επιδότηση είναι στο ανώτατο όριο των 800€ και το συνολικό κόστος του ποδηλάτου είναι (2420-800) + 580= 2200€

H Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου ισχύει για ιδιώτες με 1 ποδήλατο ανα ΑΦΜ όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα.

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου για Εταιρίες

Επιπλέον στο νέο ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2 η επιδότηση θα ισχύσει και για εταιρίες με κύρια δραστηριότητα από αυτές που αναφέρονται παρακάτω έως και με δέκα (10) ηλεκτρικά ποδήλατα.
ΚΑΔ Δραστηριότητας:

• 77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
• 77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
• 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
• 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
• 55.β3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
• 53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery).

Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου Φυσικών Προσώπων

1ο Στάδιο : Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Επιδότησης με τα ακόλουθα συνημμένα

1) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης
εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,
2) Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του
προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,
3) Έντυπο Ε1 τελευταίας φορολογικής χρήσης,
4) Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη δήλωση ότι το όχημα
για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης
πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που
οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
5) Σε περίπτωση αίτησης από ΑμεΑ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της
Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας,
σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση,
6) Σε περίπτωση οικογενειών με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2ο Στάδιο : Μετά την έγκριση της Αίτησης που γνωστοποιείται με email απο το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, πρέπει να υποβληθούν :

1) Απόδειξη – Τιμολόγιο αγοράς
2) Τυποποιημένες Υπεύθυνες Δηλώσεις (αγοραστή και προμηθευτή)
3) Certificate of Conformity (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) του κατασκευαστή.
4) Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
5) Φωτοτυπία Βιβλιαρίου με ΙΒΑΝ

Για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων ΑΜΕΑ – πολύτεκνοι προβλέπεται επιπλέον έκπτωση 500€.
Διαβάστε τον οδηγό του ΥΠΕΝ για την διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιλογής και αγοράς ηλεκτρικού ποδηλάτου Οδηγός Επιδότησης Ηλεκτρικών Ποδηλάτων

Για τους πελάτες μας, ετοιμάζουμε πλήρη ψηφιακό φάκελο με τα δικαιολογητικά και τις Δηλώσεις που χρειάζονται. Όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα που αντιπροσωπεύουμε επιδοτούνται και υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα απο τις κατασκευάστριες εταιρείες, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές ΕΝ 15194.
Δείτε όλα τα μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων στον σύνδεσμο με τα επιδοτούμενα Ηλεκτρικά Ποδήλατα.
Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να κινηθούν έγκαιρα γιατι οι πιστώσεις έχουν σειρά προτεραιότητας και η διαθεσιμότητα των ποδηλάτων είναι περιορισμένη.

error: Το Περιεχόμενο προστατευτείτε από το νόμο Ν. 4481/2017